Το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.  καλύπτει τις Υπηρεσίες Χερσαίων Οδικών Μεταφορών και τις Τουριστικές Μεταφορές Προσώπων. Η εταιρία αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στους τομείς της ποιότητας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη και στον πελάτη.

Για την επίτευξη των στόχων της, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με κυρίαρχη την Διοίκηση της ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε., η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να εφαρμόσει την πολιτική σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Οι κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης καθορίζονται οι επόμενοι:

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. 

Η Διοίκηση της ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την πραγματοποίηση των ανωτέρω στόχων καθώς και για